news1

Snylan zäheriniň dermanlyk gymmatlyklary haýsylar?

Döwrebap ylym gizlin ýaragyny ýeňmek üçin ýylan zäherini ulandy.Synaglar, ýylanyň zäheriniň çiş öýjügine ýetende, öýjük membranasyny ýok edip, köpeliş gurluşyny ýok edip biljekdigini, şeýlelik bilen gadaganlyk maksadyna ýetip biljekdigini görkezdi.Alymlar kobra zäherinden izolirlenen sitotoksini, Yoshoşida sarkoma öýjükleri, syçanyň gepatokarsinoma öýjükleri we ş.m. ýaly täsirli haýwan eksperimental çiş öýjükleriniň esasynda ulanýarlar, bu ilkinji gezek daşary ýurtlarda kliniki tejribede ulanyldy.Sitotoksiniň hakykatdanam adamyň düwnük öýjüklerini saklap biljekdigi subut edildi, ýöne hüjümiň nyşanyny tanamak ukyby ýok.Käwagt adam bedenindäki adaty öýjüklere-de zeper ýeter, bu täsire ýetmegine garaşylmaýar, ýöne bu düwnük keseliniň geljekde bejergisi üçin möhüm tapgyrdyr.

Akeylan zäheriniň dermanlyk ähmiýeti ýokary.Farmakologiki gözlegler ýylanyň zäherinde prokoagulant, fibrinoliz, rak keseline we analjeziýa ýaly farmakologiki komponentleriň bardygyny subut etdi.Insultyň, serebral trombozyň döremeginiň öňüni alyp we bejerip bilýär, şeýle hem obliterans vaskulitini, koronar ýürek keselini, köp arterit, akral arteriýa spazmyny, retinal arteriýany, wena obstruksiýasyny we beýleki keselleri bejermek mümkin;Terminal rak keseliniň alamatlaryny ýeňilleşdirmek üçin ýylanyň zäheri hem belli bir täsire eýe, esasanam analjezik täsiri dünýäniň ünsüni özüne çekdi.Snylan zäherinden ýasalan dürli antivenomlar dürli ýylan dişlerini bejermekde giňden ulanyldy.

Azatlygyň giçki döwründe käbir hytaý alymlary hem rak keselini ýylanyň zäheri bilen bejermek boýunça birnäçe gözleg geçirdiler.Olaryň arasynda Hytaý Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti, demirgazyk-gündogardaky Şedoda öndürilen agkistrodon möjek zäherini ulanýar we aşgazan düwnük keseline belli bir täsiriniň bardygyny subut etmek üçin akupoint subkutan sanjym usulyny ulanýar.Daşary ýurt neşe serişdelerini ulanmagyň usuly sanjym bejergisini ulanmakdyr.


Iş wagty: Apr-02-2022