Scientist using microscope in lab

önüm

Longshe ýylan senagaty Agkistrodon (Bäş basgançakly ýylan) ýylanyň zäher tozy

Gysga düşündiriş:

Çig material Biziň kompaniýamyz tarapyndan öndürilýän ýylan zäheriniň gury tozy agkistrodonyň ýygnanan zäherinden ýasalýar.
Akeylan zäheriniň doňan guradylan tozy lukmançylyk, harby, gözellik we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Akeylan zäheriniň doňan guradylan poroşokynyň giň ulanylyşy we giň ösüş perspektiwasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki goldaw

Biziň ýygnan zäherimiz, Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäherini öwreniş instituty tarapyndan alyndy.Zäher sublimasiýa ýörelgesi bilen suwsuzlandy.Doňansoň, wakuumda ýylanyň zäherini gury poroşok etmek üçin gyzdyryldy (suwuň üç nokat basyşyndan pes) we saklanyş wagty uzyn boldy.

Önüm aýratynlyklary

Akeylan zäheriniň gury poroşok önümçiliginiň jikme-jiklikleri:
Akeylan zäherimiz doňan guradylan poroşok ýörite ýasalýar.Önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:
1. Agkistrodon agkistrodon (Bäş basgançakly ýylan) hapalanmaz medeniýet arkaly ösdürilip ýetişdirildi.Iki ýyllap ýetişenden soň, zäheri iň zäherli bolanda zäher ýygnalyp bilner
2. akeylan zäherini ýygnamak - el bilen usuldan dişlemek usulyna üýtgetmek.
3. Wakuum doňdurma, wakuum tehnologiýasy - sublimasiýa ýörelgesini ulanyp, zäheri suwsuzlandyryň we zäheri çalt doňdurylandan soň wakuumda (suwuň üç nokat basyşyndan pes) zäheri doňdurma guradyjy tozany ediň.GB489.28 laýyklykda.Saglyk standartlary, 100% zäherlilik, 99% arassalyk.
4. Gaplamak: Bir gezek ulanylýan çüýşe gaplamak bilen tamamlaň.
Saklamak: steril doňduryjyda -5 ° C derejesinde saklaň.

Snake venom freeze-dried powder is used in medicine, military and beauty (3)

Hil barlagy

Snake venom freeze-dried powder is used in medicine, military and beauty (5)

Gury ýylan zäheriniň tozy, Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäher instituty tarapyndan synag edildi we hil synag şahadatnamasy berildi.Şahadatnama, Hytaýdaky ýylan zäherini öwrenýän üç esasy institutyň biri bolan Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň akeylan zäher instituty tarapyndan berildi.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilýän ýylan zäheriniň gury tozy, adaty temperaturada 60 gün, 10 gradusdan pes sowuk temperaturada 30 ýyl saklanyp bilner.

Yzyna gaýdyp gelmek syýasaty

Gury ýylan zäheriniň tozy, Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäher instituty tarapyndan synag edildi we hil synag şahadatnamasy berildi.Şahadatnama, Hytaýdaky ýylan zäherini öwrenýän üç esasy institutyň biri bolan Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň akeylan zäher instituty tarapyndan berildi.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilýän ýylan zäheriniň gury tozy, adaty temperaturada 60 gün, 10 gradusdan pes sowuk temperaturada 30 ýyl saklanyp bilner.

Töleg we logistika

Töleg şertleri Kompaniýamyz halkara töleglerinde pul geçirimlerini kabul edýär.
Önümlerimiz, satyn alyş agramyňyza görä bir gezek ulanylýan plastik çüýşelere (depreklere) gurlup, kartonlara gaplanýar.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bolýar.
Önümlerimiz howa bilen daşalýar.
Logistikanyň wagty, halkara ekspress arkaly 3 ~ 5 günüň içinde baryp bileris, umuman bir hepdeden köp bolmaz.
Önümlerimiz azyndan 5 gram satylýar, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg we logistika

Töleg şertleri Kompaniýamyz halkara töleglerinde pul geçirimlerini kabul edýär.
Önümlerimiz, satyn alyş agramyňyza görä bir gezek ulanylýan plastik çüýşelere (depreklere) gurlup, kartonlara gaplanýar.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bolýar.
Önümlerimiz howa bilen daşalýar.
Logistikanyň wagty, halkara ekspress arkaly 3 ~ 5 günüň içinde baryp bileris, umuman bir hepdeden köp bolmaz.
Önümlerimiz azyndan 5 gram satylýar, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Jikme-jiklikler

31ad351634929bcb9668170f6851357

Önüm sanawy

01ce1b9186c5ca1641b2f7b9c2845ff

Agram önümleri

Önümi guratmak

4ead4a0b1b5c2793e5942b695bdbaf6

Önümiň gaplanylyşy

942b6b7c882d65ec03bb682b4a24907

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň