aboutus

Biz hakda

Longshe hakda

QQ图片20220401171109

Saglyk we ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyklykda

2013-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Mashan County Longshe Snake Industry Co. (Buşmaster).Birnäçe ýyllap dowam eden zähmetden soň, bäş basgançakly ýylan zäherini öndürmek we önümçilik kärhanalaryny gaýtadan işlemek boýunça hünärli köpeltmek döredildi.Bäş basgançakly ýylany (agkistrodon) 10 000-den gowrak köpeltmek, gury ýylan zäheriniň tozy 50 kg-dan gowrak.Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylanyň zäher instituty bilen hyzmatdaşlykda bäş basgançakly ýylanyň (Agkistrodon agkistrodon) ýylan zäherini ösdürdik we ulandyk we adam saglygyna goşant goşduk.Bäş basgançakly ýylany (agkistrodon) köpeltmek we ýylan zäherini öndürmek, ýylan zäherini öndürýän kärhanalary çuňňur gaýtadan işlemek we ýylan zäheriniň bilelikdäki gözleg we ösüş bazasydyr.

Geljekde guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäherini öwreniş institutynyň tehniki güýjüni we tejribe enjamlaryny we ýylanyň sagdyn, tertipli we dowamly ösüşini bilelikde ösdürmek üçin Mashan Longshe Snake Industry Co., LTD-iň paýtagty we bazar artykmaçlyklaryny birleşdireris. we Hytaýda ýylan zäherleri pudagy.Akeylan zäherini öndürýän enjamlary we täze tehnologiýany bilelikde ulanmak we döwrebap ylym we tehnologiýany ulanmak arkaly ýylan zäheriniň ösüşini we ulanylmagyny çaltlaşdyrmak üçin täze tehnologiýany ulanmaklygy güýçlendiriň.

zd (1)
zd (2)
zd (3)
zd (4)
e172f29d3b75f20dd24e9c2f6fd67c5

Mashan County Dragon ýylan senagaty LTDBäş basgançakly ýylan (Tincture kisus) fermasy güne çenli, gala depesi bilen gurşalan, gapynyň öňündäki suw, diwardaky köp beýik agaçlar, bagdaky miweli agaçlar, hemme ýerde güller ýa-da ýaşyl aýdym aýdýan oriole.Leakymly görnüş, medeni ynam, saglyga laýyk kärhana
Saglyk, ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesi jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne alýar, ýokary hilli ýylan zäherini öndürýär, adamlara peýdaly we adam saglygyny ösdürýär.Kompaniýa ejizlere kömek etdi we ýagşylara kömek etdi, okuwy gutarmak üçin birnäçe garyp kollej okuwçylaryny maliýeleşdirdi we giňden öwgä mynasyp bolan ýüzlerçe jyn ýylan zäherini jemgyýete sowgat etdi.

Aokary standart

Akeylan zäheriniň önümçiliginiň hilini dolandyrmagyň standartlaryny we önümiň hil standartlaryny berk ýerine ýetirmek we standartlaşdyrma derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak.

Toparymyzy dolandyrmak

Milli strategiki maksatlary, üznüksiz innowasiýa, önümçilik, gözleg we maýa goýumlaryny utgaşdyrmak, önümçilik we ylmy gözleg toparyny döretmek bilelikdäki öňe sürmegiň esasy organy hökmünde kärhana üçin

Intellektual eýeçilik hukuklaryny goraň

Halkara hyzmatdaşlyk kanallaryny açmak we peýdalanmak, ýylan ösdürip ýetişdirmek fermalarynda önümçilik, bilim we gözleg işlerinde zehinleri taýýarlamak we durmuşa geçirmek üçin ulanmak.

Marketing derňewi

Mashan County Dragon ýylan senagaty LTDBäş basgançakly ýylan (Tincture kisus) fermasy güne çenli, gala depesi bilen gurşalan, gapynyň öňündäki suw, diwardaky köp beýik agaçlar, bagdaky miweli agaçlar, hemme ýerde güller ýa-da ýaşyl aýdym aýdýan oriole.Leakymly görnüş, medeni ynam, saglyga laýyk kärhana.

 

Sosial jogapkärçilik
%
Marketing
%

Saglyk, ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesi jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne alýar, ýokary hilli ýylan zäherini öndürýär, adamlara peýdaly we adam saglygyny ösdürýär.

- Kristoper Witt.Baş direktor, açyk çeşme programma üpjünçiligi.