hakda

Biz hakda

Longshe hakda

QQ 图片 20220401171109

Saglyk we ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyklykda

2013-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Mashan County Longshe Snake Industry Co. (Buşmaster).Birnäçe ýyllap dowam eden zähmetden soň, bäş basgançakly ýylan zäherini öndürmek we önümçilik kärhanalaryny gaýtadan işlemek boýunça hünärmen köpeltdi.Bäş basgançakly ýylany (agkistrodon) 10 000-den gowrak köpeltmek, gury ýylan zäheriniň tozy 50 kg-dan gowrak.Guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäher instituty bilen hyzmatdaşlykda bäş basgançakly ýylanyň (Agkistrodon agkistrodon) ýylan zäherini ösdürip, ulanyp, adam saglygyna goşant goşduk.Bäş basgançakly ýylan (agkistrodon) we ýylan zäherini öndürmek, ýylan zäherini öndürýän kärhanalary çuňňur gaýtadan işlemek we ýylan zäheriniň bilelikdäki gözleg we ösüş bazasydyr.

Geljekde ýylanyň sagdyn, tertipli we dowamly ösüşini bilelikde ösdürmek üçin guangxi lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäherini öwreniş institutynyň tehniki güýjüni we synag enjamlaryny we Mashan Longshe Snake Industry Co., LTD paýtagty we bazar artykmaçlyklaryny birleşdireris. we Hytaýda ýylan zäherleri pudagy.Bilelikdäki gözleg we täze tehnologiýany ösdürmek we häzirki zaman ylym we tehnologiýany ulanmak arkaly ýylanyň zäherini öndürmek enjamlaryny we täze tehnologiýany ulanmak.

zd (1)
zd (2)
zd (3)
zd (4)
e172f29d3b75f20dd24e9c2f6fd67c5

Mashan County Dragon ýylan ýylan senagaty LTDBäş basgançakly ýylan (Tincture kisus) ferma güne çenli, gala depesi bilen gurşalan, gapynyň öňündäki suw, diwardaky köp beýik agaçlar, bagdaky miweli agaçlar, hemme ýerdäki güller ýa-da ýaşyl aýdym aýdýan oriole.Ajaýyp görnüşler, medeni ynam, saglyga laýyk kärhana
Saglyk, ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesi jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne alýar, ýokary hilli ýylan zäherini öndürýär, adamlara peýdaly we adam saglygyny ösdürýär.Kompaniýa ejizlere kömek etdi we ýagşylara kömek etdi, okuwyny gutarmak üçin bir topar garyp talyplary maliýeleşdirdi we jemgyýetde ýüzlerçe jyn ýylan zäherli şerap sowgat etdi.

Aokary standart

Akeylan zäheriniň önümçiliginiň hilini dolandyrmagyň standartlaryny we önümiň hil standartlaryny berk ýerine ýetirmek we standartlaşdyrma derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak.

Toparymyzy dolandyrmak

Milli strategiki maksatlary, üznüksiz innowasiýa, önümçilik, gözleg we maýa goýumlaryny utgaşdyrmak, önümçilik we ylmy gözleg toparyny döretmek boýunça bilelikdäki öňe sürmegiň esasy organy hökmünde kärhana üçin

Intellektual eýeçilik hukuklaryny gora

Halkara hyzmatdaşlyk kanallaryny açmak we peýdalanmak, önümçilikde, bilimde we gözleglerde zehin okuwlaryny guramak we durmuşa geçirmek üçin ýylan köpeltmek fermalaryny ulanmak.

Marketing derňewi

Mashan County Dragon ýylan ýylan senagaty LTDBäş basgançakly ýylan (Tincture kisus) ferma güne çenli, gala depesi bilen gurşalan, gapynyň öňündäki suw, diwardaky köp beýik agaçlar, bagdaky miweli agaçlar, hemme ýerdäki güller ýa-da ýaşyl aýdym aýdýan oriole.Ajaýyp görnüşler, medeni ynam, saglyga laýyk kärhana.

 

Sosial jogapkärçilik
%
Marketing
%

Saglyk, ekologiýa we daşky gurşawy goramak düşünjesi jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne alýar, ýokary hilli ýylan zäherini öndürýär, adamlara peýdaly we adam saglygyny ösdürýär.

- Kristoper Wit.Baş direktor, açyk çeşme programma üpjünçiligi.