Laboratoriýada mikroskop ulanýan alym

Arza

 • Aagondarha ýylan zäheriniň doňan guradylan tozy dünýä bazarynda wagyz etmek we ulanmak

  Aagondarha ýylan zäheriniň doňan guradylan tozy dünýä bazarynda wagyz etmek we ulanmak

  Soňky ýyllarda esasan ýylan zäher fermentinden emele gelen biohimiki gemostatiki dermanlar klinikada iň giňden ulanyldy we bejeriş dermanlarynyň ösüşiniň esasy akymyna öwrüldi.

  Gemostatiki serişdeler, prokagulant dermanlary diýlip hem atlandyrylýar, esasan, gan ýygrylmasyny çaltlaşdyrmak ýa-da gan akmagy bes etmek üçin kapilýar geçirijiligini azaltmak ýaly gan ýygnamagynda möhüm rol oýnaýan dermanlardyr.Gemorragiki keselleriň ýa-da gan akma ýagdaýynyň kliniki bejergisi üçin esasy we aýrylmaz bejeriş serişdeleri.

 • Sevenedi antitrombotik täsir ulanyldy

  Sevenedi antitrombotik täsir ulanyldy

  Akeylan zäherinde iki görnüşli belok bar, olaryň biri göni. Fibrini (protolizini) eredýän fermente fibrin (protolizin) fermenti diýilýär (plazminase üçin gysga, fi b ri no L yt I cenz YM E, FLE).Fibrin we fibrinogeniň peselmeginden başga-da, adam bedeninde plazminogeniň işjeňleşmegi, beýleki koagulýasiýa faktorlarynyň gidrolizi we trombosit membranasynyň antitrombotik täsiri ýok.Beýlekisi basyş arkaly, protrombin garynlaşma prosesini gijikdirmek üçin işjeňleşdirilýär we ferment işjeňligi ýok.

 • Akeylan zäherini ganamagy we antikoagulýasiýany bes etmek üçin ulanmak

  Akeylan zäherini ganamagy we antikoagulýasiýany bes etmek üçin ulanmak

  1981-nji ýylda Hytaýyň nanunnan şäheriniň Kunming zoologiýa instituty tarapyndan çykarylan we işlenip düzülen defibraz, tehniki pentameter ýylanynyň zäherinden çykaryldy we damar trombozynyň 333 hadysasyny, şol sanda 242 beýni trombozyny bejermekde ulanyldy. täsirli derejesi 86,4%.Hytaý lukmançylyk uniwersiteti we Şenýan farmasewtika kolleji tarapyndan işlenip düzülen agkistrodon agkistrodon asidaz, kanagatlanarly kliniki netijeler bilen damar oklýuziwlerini bejermekde ulanyldy.Hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň ýylan zäher laboratoriýasy gan lipidlerini azaldyp, gan damarlaryny daraldyp, gandaky trombiniň mukdaryny azaldyp, prostatiklini köpeldip we gan damarlarynyň myşsasyny gowşadyp bilýän ýylan zäherli antasid fermentini döretdi.Iň oňat antikoagulyant trombolitiki taýýarlykdyr.

 • Akeylan zäheriniň düýbüni doňdurma guradylan poroşokdan çykaryň

  Akeylan zäheriniň düýbüni doňdurma guradylan poroşokdan çykaryň

  1. akeylan zäheriniň doňan guradylan poroşokyny öz içine alýan ýylan zäherli peptidiň ekstrakty lukmançylyk we saglygy goraýyş goşundylaryna degişlidir, bu päsgelçilikleri abatlamak funksiýasyny güýçlendirip we ajallaryň döremegini gijikdirip biler.Deriniň suwunyň saklanmagyny ýokarlandyryň, derini has berk we elastik ediň
  2. Derini bejeriň, inçe çyzyklaryň ýitmegine we gowulaşmagyna kömek ediň, suwy netijeli gulplaň we nemlendiriň, gözenekleri arassalaň, derini iýmitlendiriň we derini has ýumşak we ýagtylandyrýar.
  3. Deriniň düýbüne çuňňur nemlendiriji gurluş, deriniň düýbüne siňdirmek, öýjükleri işjeňleşdirmek, ýyrtyk ýyrtyklar, deriniň çeýeligini ýokarlandyrmak aňsat.
  4. Gyralary ýitiriň we berkidiň, zeper ýeten derini bejeriň we berkidiň
  Deri, inçe çyzyklar pese gaçýar, deriniň päsgelçiligini güýçlendirýär, gury we näzik derini aýyrýar
  Deriniň täzelenmegine, deriniň abatlanmagyna, inçe çyzyklaryň gowulaşmagyna, suwuň täsirli gulplanmagyna we nemlenmegine, gözenekleriň arassalanmagyna, deriniň iýmitlenmegine, deriniň has ýumşak we ýagty bolmagyna kömek ediň.

 • Agkistrodondan ýylan zäheri (bäş basgançakly ýylan) antihematiki serum bilen bejermeli

  Agkistrodondan ýylan zäheri (bäş basgançakly ýylan) antihematiki serum bilen bejermeli

  Iki sany kliniki synag geçirildi, tötänleýin platsebo tarapyndan dolandyrylýan synag we polo positiveitel gözegçilikde saklanýan tötänleýin synag.Thehli ýaralar garyn operasiýasynda garyn diwarynyň kesilmegi bilen gan akýardy.Esasy bejeriş görkezijileri gan ýitirilmegi, gemostaz wagty we bir meýdana gan ýitirilmegi boldy.Adamyň 180 ýagdaýynda kliniki synaglarda tötänleýin platsebo: plasebo, 2 u we 3 u üç topara tötänleýin ekwiwalent nokatlaryň paýy, operasiýadan öňki 15-20 minutda bir damar dozasy, netijeler bu iki dozany gan akma, gan akma we meýdanyň görkezijisine gan ýitirilmegi plasebodan ýokarydy, ýöne iki toparyň arasynda konsentrasiýa-jogap gatnaşygy ýok.Oňyn gözegçilik synagynda synag toparynda 324 näsag we gözegçilik toparynda 108 näsag bardy we ýekeje damar sanjymy bilen operasiýadan 15-20 minut öň synag toparynda 2U dozasy berildi.Aboveokardaky synaglarda hiç hili ýaramaz täsirler bolmady.

 • Akeylan zäheriniň ulanylyşy Rak keseline garşy täsir

  Akeylan zäheriniň ulanylyşy Rak keseline garşy täsir

  Çig material Biziň kompaniýamyz tarapyndan öndürilýän ýylan zäheriniň gury tozy agkistrodonyň ýygnanan zäherinden ýasalýar.
  Akeylan zäheri doňan guradylan poroşok lukmançylykda, harbyda, gözellikde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Akeylan zäheriniň doňan guradylan poroşokynyň giň ulanylyşy we giň ösüş perspektiwasy bar.

 • Akeylan zäheriniň doňmagy-guradylan poroşok

  Akeylan zäheriniň doňmagy-guradylan poroşok

  Agkistrodonda (bäş basgançakly ýylan) ýylan zäheriniň ulanylmagy: analjeziýa
  Akeylan zäheri ýeli we dehumidifikasiýany, antikoagulýasiýa we antitrombusy ýok etmek, fibrinogeni aýyrmak, ganyň ýapyşygyny azaltmak, gan damarlaryny daraltmak, mikrosirkulýasiýany gowulandyrmak we gan lipidlerini peseltmek ýaly wezipelere eýedir.Agkistrodon zäheri agkistrodonyň zäheri ýokary dermanlyk ähmiýete eýe bolup, koagulýasiýany, fibrinolizi, rak keseline we analjeziýany ösdürmegiň farmakologiki komponentlerini öz içine alýar.Esasy wezipeler:
  1. Analgesiýa.
  2. Gan basyşy pes.
  3. Gemostaz we antikoagulýasiýa.
  4. rak keseline garşy täsiri.
  5. serebral trombozy we vaskuliti bejermek.
  6. Aşgazan we on iki barmakly içege ýaralaryny bejeriň.
  7. gana garşy serum.
  8. Harby we neşekeşlik

 • Akeylan zäheri Doňdurylan guradylan poroşok Beýleki programmalar

  Akeylan zäheri Doňdurylan guradylan poroşok Beýleki programmalar

  Agkistrodon agkistrodon köp mukdarda zäher bölüp çykarýar we baý fermentler bir görnüşdir Häzirki gözlegler diňe trombin bilen çäklenýär - Gözleg ýaly Mundan başga-da, antitora garşy täsirler hem habar berildi, beýleki fiziologiki ýa-da farmakologiki gözlegler Az deňeşdirildi;Ilki bilen a.agkistrodon uzak wagtlap ýel we suwsuzlandyrmak üçin ulanylýar, bu dermanyň farmakologiki täsiri öwrenilmeli.Ikinjiden, häzirki bazarda ulanylýan ýylan zäheri.

 • Akeylan zäheriniň lukmançylyk gözelligi üçin amaly bar

  Akeylan zäheriniň lukmançylyk gözelligi üçin amaly bar

  Wagtyň yzygiderli synagy köp täsir edýär we ulaldygymyzça hemmämiz gurban bolýarys.Derimiz köpelmegi bes edensoň, sarkmagyň, inçe çyzyklaryň we ýygyrtlaryň pidasy bolýarys.Ölü deňiz minerallary bilen Seamax öýjüklerini dikeltmek toplumy ösen ylmy usullary ulanyp, gözellik maksatly çözgütleri üpjün edýär.

  Bu usul öýjügiň täzeleniş prosesini dowam etdirip, deri öýjükleriniň täzelenmegini täzeden başlar we sagdyn derini açyp biler.Akeylan zäherinden ylham alýan peptidler derini ýyrtýan we ýygyrtlara sebäp bolýan myşsa reseptorlaryny saklamak üçin nerw-damar işjeňligini nyşana alýar.

 • Akeylan zäheriniň gemagglutinin sanjymyny ulanmak

  Akeylan zäheriniň gemagglutinin sanjymyny ulanmak

  Trombini we trombini öz içine alýan ýylan zäheri hemagglutinin, soňky on ýylda kliniki gemostazda giňden ulanylýar.Trombin gan akýan ýerinde trombositleriň birleşmegine kömek edip biler, fibrinogeniň zaýalanmagyna kömek edip biler, fibrin monomerini döredip biler, soň bolsa eremeýän fibrine polimerleşip biler, gan akýan ýerde trombozy ösdürip biler;Trombin protrombini işjeňleşdirýär we trombiniň önümçiligini çaltlaşdyrýar we şeýlelik bilen paltalaşma prosesini ýeňilleşdirýär.