habarlar1

Akeylan zäheriniň gymmaty

Akeylan zäheri zäherli bezlerinden zäherli ýylanlar tarapyndan bölünip çykýan suwuklykdyr.Esasy düzüm bölegi gury agramyň 90% -den 95% -ine çenli zäherli belokdyr.Fermentleriň we toksinleriň ýigrimi töweregi görnüşi bar.Mundan başga-da, düzüminde käbir ownuk peptidler, aminokislotalar, uglewodlar, lipidler, nukleozidler, biologiki aminler we metal ionlary bar.Akeylan zäheriniň düzümi gaty çylşyrymly we dürli ýylan zäheriniň zäherliligi, farmakologiýasy we toksikologiki täsiri öz aýratynlyklaryna eýedir.

Photo: akeylan zäherini almak

Tebigy çylşyrymly sintetiki toksinlerden doly peýdalanmak, dünýä lukmançylyk töwereklerinde täze dermanlary ösdürmegiň elmydama täsirli usulydyr.Süýji keseli ýa-da semizlik üçin täsirli we elýeterli täze dermanlary ösdürmek üçin Europeanewropa Bileleşiginiň Gözleg we Ösüş üçin Sevenedinji Çarçuwaly Maksatnamasy (FP7), EUB-ne agza 5 ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän 9,4 million ýewro jemi R&D maýa goýumy bilen 6 million ýewro maliýeleşdirýär. Fransiýa (umumy utgaşdyrmak), Ispaniýa, Portugaliýa, Belgiýa we Daniýa, we dersara biohimiýa gözlegçileri we soýuzdaş derman senagaty Europeanewropanyň VENOMICS gözleg toparyny düzýär.Topar 2011-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri täze zäherli toksin dermanlaryny gözlemek we işläp düzmek bilen meşgullandy we oňyn ösüş gazandy.

Gözleg topary ilki bilen emeli usulda köpeltmek üçin dünýäniň dürli künjeklerinden 200-den gowrak zäherli ýylany üstünlikli optimizirledi we barlady.Täze döredilen ýokary takyklykly köpçülik spektrometr tehnologiýasyny we beýleki ösen tehnologiýalary ulanyp, 203 sany zäher zäheriniň nusgalarynyň we çylşyrymly biologiki birleşmeleriň molekulýar gurluşlaryny öwrendik we analiz etdik we 4000-den gowrak toksin “mikroproteinleri” üstünlikli klassifikasiýa etdik.Iň ýokary zäherlilige görä, dürli täze dermanlaryň ösmegine ulanylýar.

Häzirki wagtda toparyň gözleg we innowasiýa işleriniň köpüsi süýji keseli, semizlik, ýürek-damar keseli, adam allergiýasy we rak ýaly maksatly dermanlary ösdürmäge gönükdirildi, bu ýerde dürli gözleglerden toplanan maglumatlar zäherli toksiniň möhüm täsiriniň bardygyny subut etdi süýji keselini ýa-da semizligi ýok etmek we bejermek.Täze dermanlar, adatça, hil we mukdar taýdan tapmak üçin 2-3 ýyl, ahyrsoňy bazara çykmazdan ozal kliniki synaglar, önüm sertifikaty we täjirçilik ösüşi üçin ýene 10 ýa-da 15 ýyl gerek.

Guanyantianxia tarapyndan neşir edilen “2018 Hytaý ýylan zäherli önüm bazary derňewi hasabaty - Senagat işiniň ýagdaýy we ösüş perspektiwaly gözlegleri” mazmuny boýunça berk we maglumatlardan doly, bu pudakdaky kärhanalara pudagyň ösüşine takyk düşünmek üçin köp sanly çyzgylar bilen doldurylýar. tendensiýa, bazaryň geljegi we kärhananyň bäsdeşlik strategiýasyny we maýa goýum strategiýasyny dogry düzmek.Milli statistika býurosy, Gümrük gullugynyň, Döwlet maglumat merkezi we beýleki kanallar tarapyndan ýaýradylan abraýly maglumatlara, şeýle hem merkezimiz tarapyndan pudagyň meýdan gözlegine esaslanyp, bu hasabat dürli nukdaýnazardan bazar gözleglerini we derňewlerini geçirýär. teoriýadan praktika we makrodan mikro, pudagyň daşky gurşawy bilen utgaşýar.


Iş wagty: Apr-02-2022